Cập nhật ngày 16/ 4/ 2013 
CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BẢO TÀNG LỊCH SỬ QUỐC GIA

I. Các Quyết định và văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ:

1/ Văn bản trước khi phê duyệt Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23-6-2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống bảo tàng của Việt Nam đến năm 2020

- Quyết định số 443/QĐ-TTg ngày 8-7-2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình, Thủ đô Hà Nội. (trong đó khu A 7 giành để xây dựng Bảo tàng Cách mạng)

- Văn bản số 764/ CP-CN ngày 11- 6-2003 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án Xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Văn bản số 50/TB- VPCP ngày 21-3-2005 Văn phòng Chính phủ Thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 8-3-2005 về quy hoạch chi tiết Khu trung tâm chính trị Ba Đình; giao Bộ Xây dựng chủ trì phối hợp với UBND TP Hà Nội lựa chọn địa điểm xứng đáng tầm vóc của Bảo tàng này.

- Văn bản số 2342/VPCP-CN ngày 5-5-2005, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND TP Hà Nội chủ trì phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thông tin và các cơ quan liên quan lựa chọn địa điểm xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia

- Thông báo số 35/TB-VPCP ngày 22-2-2006 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia. (Thông báo này yêu cầu Bộ Văn hóa , Thông tin hoàn thiện Đề án trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu quý II/2006).

2/ Văn bản và Quyết định của Thủ tướng phê duyệt Đề án và triển khai thực hiện Đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ:

1. Quyết định số 281/2006/QĐ-TTg ngày 19/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia

2. Quyết định số 1690/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

3. Quyết định số 408/QĐ-TTg ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

4. Quyết định số 688/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề cương tổng quát nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

5. Quyết định số 1674/QĐ-TTg ngày 26/9/2011 về việc thành lập Bảo tàng Lịch sử quốc gia trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.

 II/ Một số Quyết định của Bộ Xây dựng về Dự án Đầu tư Xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia:

- Quyết định số 89-BXD ngày 18/1/2007 của Bộ trưởng Bộ xây dựng Đỗ Hồng Quân về việc Thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Quyết định số 1185/QĐ-BCĐBTLSQG ngày 20/9/2007của Bộ Xây dựng Đỗ Hồng Quân về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo Nhà nước xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Quyết định số 1015/QĐ-BXD ngày 12/11/2010 Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu A thuộc ô đất số 07 Khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

III/ Các văn bản và Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Các văn bản trước khi được phê duyệt Đề án

- Tờ trình số 6/TT-BCS ngày 22-4-1994 của Bộ Văn hóa, Thông tin gửi Ban Bí thư trung ương Đảng xin ý kiến chỉ đạo về việc sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

- Tờ trình số 29/TT-VHTT ngày 23-4-1994 của Bộ Văn hóa, Thông tin gửi Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo về việc sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam

- Quyết định số 1845/QĐ-BVHTT ngày 20-6-2003 về việc thành lập Ban nghiên cứu xây dựng Đề án Bảo tàng Lịch sử quốc gia

- Tờ trình số 46/TTr-BVHTT ngày 6-4-2004 của Bộ Văn hóa, Thông tin gửi Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép chuyển đổi vị trí đất xây dựng Bảo tàng lịch sử quốc gia theo 2 phương án: một là, chuyển sang khu đất lô K bao gồm khu đất Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Khu Bách thảo; hai là, đề nghị Chính phủ cấp cho Dự án một lô đất mới với diện tích ít nhất 12 ha.

- Công văn 740/VHTT-VP ngày 14-3-2005 của Bộ Văn hóa, Thông tin xin ý kiến Thủ tướng về địa điểm xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia với 2 phương án: một là, vị trí phía Tây Khu đô thị mới Tây Hồ Tây; hai là, lô đất mới 12 ha gần Khu trung tâm Hội nghị quốc gia mới.

Các văn bản và Quyết định của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án

- Quyết định số 1110/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 3 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin về việc thành lập Ban Điều hành công tác trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Quyết định số 3903/QĐ-BVHTTDL ngày 15 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Xây dựng nội dung và Hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia.

- Quyết định số 1775/QĐ-BVHTTDL ngày 13 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Quyết định số 1200/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 1201/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 4 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Hội đồng Khoa học về nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 2844/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 8 năm 2010 về việc thành lập Hội đồng thẩm định giá trị hiện vật Dự án Nghiên cứu sưu tầm cấp thiết hiện vật năm 2010 của Ban Xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Quyết định số 3758/QĐ-BVHTTDL ngày 25/10/2012 về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Dự án thành phần xây dựng nội dung và hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Quyết định số 4002/QĐ-BVHTTDL ngày 11/11/2010 về việc ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học về Nội dung và Hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia của Bộ VHTTDL".

- Quyết định số 1954/QĐ-BVHTTDL ngày 24/6/2011 về việc thành lập Tổ tư vấn giúp việc Hội đồng khoa học về Nội dung & Hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

- Quyết định số 2970/QĐ-BVHTTDL ngày 20/9/2011 về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học về Nội dung và Hình thức trưng bày Bảo tàng Lịch sử quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Quyết định số 4046/QĐ-VHTTDL ngày 07/12/2011 về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

IV/ Các văn bản của TP Hà Nội.

- Bản vẽ chỉ giới đường đỏ tỷ lệ 1/500 của Viện Quy hoạch kiến trúc Hà Nội chấp thuận ngày 18-12-2007

- Quyết định số 4198/QĐ-UBND ngày 22-10-2007 và Quyết định số 4740/QĐ-UBND ngày 27-11-2007 của UBND TP Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị GPMB khu đất xây dựng Bảo tàng Lịch sử quốc gia và Công viên Hữu Nghị thuộc Khu đô thị mới Tây Hồ Tây.

[Quay lại] 

Bản để in In bài   Lưu file   Gửi tin qua email Gửi cho bạn bè     Xuất Xml

Thông tin khác:

Đặc sắc hoa văn trên Bảo vật Quốc gia

Cổ vật Việt Nam

Sưu tập Báo chí cách mạng VN (1925-1945)

  • Di sản văn hóa Phật giáo
  • Đèn cổ Việt Nam
  • Khu vực:
Trực tuyến: 406
Thành viên online:
0
Số lượt truy cập: 37760627